Partner

Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi badania dotyczące oddziaływania środowiska, w tym żywności, na jakość życia ludzi i zwierząt. Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz znaczącą pozycję wśród jednostek naukowych w Polsce, doceniany zarówno na arenie krajowej jak i europejskiej w obszarze nauk rolniczych, weterynaryjnych i w szeroko definiowanych naukach o życiu.

Instytut szczyci się statusem europejskich i krajowych Centrów Doskonałości: międzynarodowego – Centre of Excellence for Knowledge Transfer, Research and Education in Food and Health for Central and Eastern Europe (CENEXFOOD) i krajowego – Centrum Doskonałości: Biotechnika i biotechnologia w kreowaniu nowych strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt (BIOANIREP).

Interdyscyplinarny zespół pracowników Instytutu prowadzi badania podstawowe i stosowane w obszarze:

  • Badań żywności – w zakresie identyfikacji, oceny i wdrożenia strategii doskonalenia wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności, rozpoznania niepożądanych reakcji organizmu na składniki żywności, w tym nietolerancji, alergii i patogenności; mechanizmów oddziaływania środowiska, w tym żywności, na utrzymanie komfortu i jakości życia, profilaktyki i terapii cukrzycy typu 2, alergii, otyłości oraz innych chorób określanych mianem cywilizacyjnych, a także opracowywania innowacyjnych metod diagnostycznych np. biosensorów.
  • Biologii rozrodu – w szczególności rozpoznania przyczyn i patomechanizmów zaburzeń rozrodu zwierząt i ludzi, opracowania i wprowadzania nowych technik terapeutycznych oraz metod biotechnicznych w celu zapobiegania i leczenia niepłodności, a także tworzenia narzędzi służących ochronie bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i ochronie wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Działalność badawcza i wdrożeniowa Instytutu prowadzona jest przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury badawczej i wsparciu specjalistycznych laboratoriów typu core facility: Biologii Molekularnej, Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek, Mikrobiologii, Analizy Sensorycznej, Spektometrii Mas i Zwierzętarni.

Instytut jest liderem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, która umożliwia studentom realizację własnych projektów badawczych oraz zdobywanie wiedzy i uniwersalnych umiejętności, kluczowych zarówno w jednostkach naukowych i jak i przedsiębiorstwach B+R. Młodzi adepci nauki uczestniczą w badaniach prowadzonych w Instytucie, odbywając staże i szkolenia naukowe w ramach współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie, Japonii, Izraelu, USA i Chinach.

IARFR