Główne zagadnienia
BIORÓŻNORODNOŚĆ
Wspiera
bioróżnorodność,
rediscoveringodtwarzając
pradawne i
tradycyjne
UPRAWY.

Wspieranie bioróżnorodności poprzez odkrywanie na nowo pradawnych i tradycyjnych ROŚLIN UPRAWNYCH

Bioróżnorodność odnosi się do wielu typowych cech różnych organizmów żyjących w środowisku. Żywność w szczególny sposób reprezentuje genetyczne dziedzictwo Planety widoczne w rolnictwie. Dziedzictwu temu zawsze zagrażają nieprzewidywalne konsekwencje dla całej ludzkości, a tym samym dla naturalnej flory i fauny. Obecnie możemy znaleźć kilkadziesiąt hybrydowych i mieszanych odmian roślin uprawnych, stworzonych na potrzeby intensywnego rolnictwa, na podstawie zabiegów hodowlanych i ciągłej modyfikacji. W rzeczywistości większość rolników prowadzi uprawy w systemie monokulturowym zamiast wykorzystywania wielu różnych gatunków roślin. Takie działanie zagraża oraz w dużym stopniu redukuje bioróżnorodność w zakresie produkcji żywności.
Można temu zapobiegać i wspierać przez promocję wybranych produktów lokalnych, przy jednoczesnym ochronie środowiska. W związku z tym istotną rolę odgrywa rolnictwo organiczne, które musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Promuje
technologię
INNOWACYJNEGO
i zrównoważonego
rolnictwa.

Wspieranie technologicznie zaawansowanego, INNOWACYJNEGO i zrównoważonego rolnictwa

Pojęcie zrównoważonego rozwoju skupia się na trzech obszarach: środowisku, gospodarce i społeczeństwie. Te trzy zagadnienia są ściśle powiązane i nie należy ich rozpatrywać osobno, ponieważ to na zależności między nimi opiera się równowaga systemu produkcji. Pojęcie zrównoważonego rozwoju nabiera szczególnego znaczenia w rolnictwie, którego środowisko jest nieodłączną częścią. W przypadku rolnictwa konieczne jest określenie konsekwentnego podejścia w celu ochrony bioróżnorodności, tak aby zapewnić wysoką jakość produktu końcowego. Dodatkowo istotnym elementem ochrony bioróżnorodności jest tworzenie scenariuszy zrównoważonego rozwoju w celu wspierania działalności gospodarczej, a tym samym poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

ZATRUDNIENIE
Zachęca do życia
na obszarach
wiejskich poprzez
promowanie ŁAŃCUCHA
DOSTAW żywności

Zachęcanie do życia na obszarach wiejskich poprzez promowanie łańcucha dostaw żywności, który jest wzbogacony o innowacyjne uprawy

Potencjał przemysłu rolno-spożywczego jest coraz bardziej zauważalny, a w obrębie całego łańcucha produkcji coraz wyraźniej zarysowuje się szeroki wachlarz dostępnych gatunków i odmian. Sytuacja taka stwarza nowe możliwości zatrudnienia, dlatego należy przeanalizować tę sytuację w ujęciu całościowym, rozważając nie tylko działania, tradycyjne metody produkcji i posiadaną wiedzę, ale też innowacyjne rozwiązania i możliwości. Takie połączenie, w przypadku gdy celem jest znacznie większa elastyczność, może prowadzić do przekształcenia istniejących modeli biznesowych. Mamy wtedy do czynienia z „jednostkami”, jako konsumentami, z nowymi wyłaniającymi się potrzebami, oraz rolnikami, którzy muszą zostać odpowiednio docenieni i nagrodzeni dzięki nowemu podejściu do produkcji i rynku. Wymienione sytuacje mogą spowodować przekształcenie modeli biznesowych i poprawę profesjonalnych umiejętności w dojrzałym środowisku, a tym samym pomóc uzyskać wiele korzyści i ulepszeń.

INNOWACJA
Upowszechnia
nowe modele biznesowe
poprzez zastosowanie
zaawansowanych
modeli biznesowych.

Prezentacja nowych modeli BIZNESOWYCH, dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi/rozwiązań

Przekształcenie modeli biznesowych wymaga zastanowienia się nad ważnymi kwestiami, takimi jak wartość oferty produktowej i usługowej, metody produkcji i wprowadzania na rynek a także zdefiniowaniem profilu konsumenta. Dzięki innowacjom kwestie te mogą ulec radykalnej zmianie, przyczyniając się do poprawy obecnej oferty.