Partner

TUM

Predseda Skupiny ekonomiky výroby a zdrojov (PuR) na Technickej univerzite v Mníchove sa špecializuje na empirickú a teoretickú analýzu mikroekonomických problémov týkajúcich sa fariem, firiem, domácností a ďalších účastníkov dodávateľského reťazca. Predsedajúca skupina má základné kompetencie v oblasti výroby a riadenia, inovácií a technológií, zdrojov a ekosystémov, zamestnanosti na vidieku a potravinovej bezpečnosti, ako aj sociálno-ekonomických aspektov a rozvoja vidieka. Predsedníčka sa zameriava na spájanie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód a uprednostňuje interdisciplinárne prístupy a výskumné aliancie v Nemecku, najmä v zahraničí. Predsedajúca skupina má hlboké skúsenosti s koordináciou a prispievaním k európskym projektom okrem iného s OECD, BMZ, BMBF, EUH2020.
Skupina je zapojená do rôznych medzinárodných výskumných sietí, ktoré sa zaoberajú biohospodárstvom, prírodnými zdrojmi, poľnohospodárskou výrobou, inteligentnými technológiami a otázkami súvisiacimi s rozvojom. Predseda má bohaté skúsenosti s prieskumami a analýzami založenými na údajoch. Predsedajúci výskumní pracovníci sú rozhodujúcim spôsobom zapojení do plodných medzinárodných projektov, ktorých cieľom je modelovať, identifikovať a merať kompromisy alebo synergie medzi udržateľnosťou a ekonomickou produktivitou na rôznych úrovniach analýzy (tj na farme, v podnikoch, domácnostiach, na odvetvových, regionálnych a medziregionálnych úrovniach).

TUM

Philpp Mennig
philipp.mennig@tum.de

Roberto Camacho Villalba
roberto.villalba@tum.de